För hållbara lösningar mellan stad, land och hav

Vi arbetar för hållbara lösningar mellan stad, land och hav genom att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Att näring och mullämnen återförs till den moderna växtodlingen gagnar både ekonomin, miljön och långsiktig hållbarhet.
Vårt främsta fokus är våra kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med vår kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi som verktyg. 
Förutom att förse lantbruket med gödselmedel som endast innehåller återvunnet material skapar vi gröna växtskikt som avslutning på exempelvis ett avfallsupplag. Vi erbjuder kommuner miljösupport för att de bland annat ska kunna bedriva ett aktivt uppströmsarbete och identifiera föroreningar. Vi arbetar även med forskning och utveckling för att hitta framtida lösningar för flera olika målgrupper. 

FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING

GRÖN RESURS

CIRKULÄR INNOVATION

Förnyelsebar växtnäring

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av bi- och restprodukter och försöker hitta nya värden i dessa för nyttiggörande i modern växtodling. Våra gödselmedel framställs endast av återvunnet material och gör både nytta för lantbrukaren och är en aktiv insats för miljön.

Grön resurs

Vi erbjuder ett totaltäckningskoncept, ett övre omslutande grönt skikt vid avslutning av ett avfallsupplag eller en gruvdrift där råvarorna utgörs av utvalda bi- och restprodukter som successivt förädlas till fullvärdigt växtskiktsmaterial. 

Cirkulär innovation

Biototal erbjuder en flexibel miljösupport till kommuner och reningsverk som inte själva kan driva ett aktivt uppströmsarbete. Vi hjälper även till med certifieringar av slam och biogödsel.
Vi fokuserar på forskning för att hitta framtida ekonomiskt hållbara lösningar med fokus på miljö och kretslopp.