Vattenmiljö

Ett bra uppströmsarbete är grunden till god slam- och vattenkvalitet och en förutsättning för att uppnå riksdagens miljömål Giftfri Miljö samt för att klara kraven i EU:s Vattendirektiv.
Vi verkar för att den näring som lämnar jordbruket och samlas i staden ska återföras till åkermark, utan risk för hälsa och miljö. Bra slam är av största intresse för Biototal och det faller sig därför naturligt att vi engagerar oss i uppströmsarbete.

Därför behövs ett strukturerat uppströmsarbete

Ett aktivt uppströmsarbete krävs för att möta kommande lagkrav, för rena kretslopp av näringsämnen, mull och vatten. Genom att aktivt arbeta för att minska föroreningar i vattnet kommer ni ett steg närmare en Revaq-certifiering. 

Undersökningar i vattenmiljö

Med bra planering, ordentligt utförande och rätt analys av mätdata kan vi ge er en översiktsbild av vattenkvaliteten. Vi utför tjänster inom miljökontroll eller vid utredning av misstänkt förorening i alla typer av vatten: recipient-, avlopps-, lak-, industri-, yt-, grund-, dricks- eller badvatten. Vi hjälper er med planering, provtagning, utvärdering och förslag på åtgärder. Självklart uppfyller vi Naturvårdsverkets certifieringskrav för provtagare.

Vårt uppströmsprogram

Är ni i uppstarten av ett aktivt uppströmsarbete har vi ett uppströmsprogram som passar er. Vi erbjuder identifiering av prioriterade föroreningar, kartläggning, handlingsplan med mål och aktiviteter samt en sammanfattning/rapport. 
Omfattningen bestäms utifrån reningsverkets förutsättningar och resurser. Vi gör en årsplanering och sedan en regelbunden avstämning och uppföljning.

Handledning

Det viktigt att bedriva uppströmsarbetet på ett strukturerat och systematiskt sätt, men det är svårt att veta var man ska börja. Eller var man ska sluta.
Vi finns med under hela er resa, i den omfattning ni vill och behöver.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Matilda Olstorpe

Affärsområdeschef Cirkulär Innovation
0732-01 01 25