Produkter för lantbruk

Slam

Slam är en restprodukt från rening av avloppsvatten. Slam av god kvalitet tillför jorden främst fosfor och mullämnen men även andra viktiga näringsämnen och kalkverkan. Normalt fosforinnehåll är 7-10 kg per ton slam.

Biototal arbetar för utveckling av olika lösningar och system för en säker och hållbar återföring av slam med god kvalitet. Vi stöttar och arbetar aktivt för REVAQ-certifiering vilket är en kvalitetsmärkning från Svenskt Vatten – branschorganisationen för vattentjänstföretagen.

Slam3294 Slam-2536