Lösningar för kommuner och anläggningar

Skräddarsydd uppströmssupport

Ett bra uppströmsarbete är grunden till god slam- och vattenkvalitet och en förutsättning för att uppnå riksdagens miljömål Giftfri Miljö samt klara kraven i EU:s Vattendirektiv.

Biototal är ett miljöinriktat företag som verkar för att den näring som lämnar jordbruket och samlas i staden ska återföras till åkermark, utan risk för hälsa och miljö. Bra slam är av största intresse för Biototal, och det faller sig därför naturligt att vi engagerar oss i uppströmsarbete.

Provtagning i avlopp och recipient

Med bra planering, ordentligt utförande och rätt analys av mätdata kan en översiktsbild av vattenkvaliteten i avloppsledningsnät och recipient erhållas - en ovärderlig grund att bygga sitt uppströmsarbete på!

Vi hjälper er med planering, utförande, utvärdering och förslag på åtgärder - självklart uppfyller vi Naturvårdsverkets certifieringskrav för provtagare.

Handledning

Det viktigt att bedriva uppströmsarbete på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Men ibland vet man inte var man ska börja. Eller var man ska sluta.

Med slamanalyser som utgångspunkt erbjuder Biototal hjälp med att:

  • Bestämma vilken/vilka föroreningar som ska prioriteras
  • Målformulering
  • Upprätta handlingsplan
  • Rapportskrivning

Klusterkoncept

Vi på Biototal tror stenhårt på samarbeten. Tillsammans kläcker man de smarta idéerna, drar nytta av varandras erfarenheter och förvandlar trist till kul!

För att initiera samarbeten över kommungränserna arbetar Biototal med Klusterkoncept. Biototal agerar då nätverkssamordnare för ett mindre antal kommuner. Genom Biototal får kommunerna tillgång till den senaste informationen samt inspiration till ett strukturerat, smart och effektivt uppströmsarbete. Tillsammans skapar vi en öppen atmosfär utan prestige där erfarenheter delas, samarbeten initieras och mål uppnås.

Bemanning

Vid föräldraledighet, sjukfrånvaro och tjänstledighet behövs resurser för en tidsbegränsad period. En kort anställning tenderar att bli kostsam, särskilt när mycket tid måste läggas på rekrytering och upplärning.

Ett kostnadseffektivare alternativ är att hyra in personal som redan är insatt i uppströmsarbete. Biototal fyller det exakta behov som finns - avgränsade projekt, deltid eller heltid.

Informationsinsatser till allmänhet och industri

Vill Er kommun ha hjälp med att nå ut till allmänheten? Vi hjälper er med:

  • Informationskampanjer
  • Upplysande information på hemsida
  • Öppna föreläsningar

Många industrier har bristfällig kunskap om hur reningen på ett verk fungerar och hur de kemikalier som används i verksamheten kan påverka rening, miljö och kretslopp. Biototal utför besök på industrier och företag för att sprida kunskap och öka medvetenheten om vilken påverkan just deras verksamhet har på vatten- och slamkvaliteten.


För mer information, kontakta Karin Gundberg (073-210 29 89)

Ecoscope ha¦ênder