Lösningar för kommuner och anläggningar

Avsättning till lantbruk

Vi är en betydande aktör på att förmedla slam av god kvalitet till lantbruk. På så sätt nyttiggörs de näringsämnen som slammet innehåller och kretsloppet mellan stad och land sluts.

För mer information, kontakta Per Nilsson (0708-46 99 01).

Deponitäckning

Biototal jobbar med framtagandet av det övre omslutande skiktet som läggs högst upp vid avslutning av en deponi eller ett avfallsupplag.

Vi erbjuder ett totaltäckningskoncept där råvarorna utgörs av utvalda bi- och restprodukter som successivt förädlas till fullvärdigt växtskiktsmaterial. Exempel på användbara produkter är bark, trädgårdsavfall, aska och slam.

För mer information, kontakta Lars Björnfot (0708-46 99 08)

Jordtillverkning

I vår produktion av anläggningsjord strävar vi efter att andelen förnyelsebara råvaror ska vara så hög som möjligt. Till detta använder vi utvalda bi- och restprodukter av olika slag.

För mer information, kontakta Lars Björnfot (0708-46 99 08)

2006 0621Biototal0114 Kommun-3168