Forskning & utveckling

AgroSea

AgroSea har utarbetat ett koncept som innebär att vass och andra vattenväxter kan skördas, samlas in och användas som råvara för biogasproduktion. Vid produktion av biogas framställs även biogödsel som kan ersätta konventionell konstgödsel. I ett uthålligt och resurssnålt samhälle ingår biologiskt material och restprodukter i ett kretslopp där organiskt material och näringsämnen som kväve, fosfor och kalium återförs till produktiv mark och ersätter konstgödsel. Vass och andra vattenväxter blir därmed en resurs som kan utnyttjas på ett hållbart sätt både genom energiåtervinning i form av biogas och som biogödsel vid ersättning av konventionellt konstgödsel.

Inom det koncept som AgroSea har utarbetat, kommer även övergödningen att minska eftersom näringsämnen som läckt ut i vattnet binds in i vattenväxterna och renas från sjöar och vikar. AgroSea bidrar till att utveckla svensk miljöteknik, minska övergödningen i sjöar och vattendrag, producera ett värdefullt förnybart biobränsle samt produktion av ett ”grönt” växtnäringsalternativ till jordbruket.