Våra kunder

Biototal har två kategorier av kunder; de som producerar bi- och restprodukter och de som senare använder dem. Producentgruppen består av verksamheter inom till exempel biogasproduktion, processindustri, stålindustri, livsmedelsindustri och avloppsrening. Dessa verksamheter får ofta ett överskott av bi- och restprodukter i sina processer som inte ingår i deras huvudsakliga slutprodukt.
Biototal tar här ett ansvar gentemot producenten att på miljömässigt och ekonomiskt bästa sätt ombesörja omhändertagandet av bi- och restprodukten.

Användarna av biologiska bi- och restprodukter finns främst inom lantbruket, där en stor del av våra produkter används för gödsling och jordförbättring.

Hos kommuner finns ett stort intresse av att arbeta uppströms för att få ett renare vatten till recipient och renare slam till åkermark. Biototal erbjuder därför en flexibel miljösupport för de kommuner som själva inte har resurser att arbeta uppströms.

Biototal utför även konsultuppdrag och specialistutredningar inom våra affärsområden.

Gemensamt för våra kunder är att de ligger i framkant i sina respektive branscher och att de tar ett ansvar för vår miljö.

Biototal-på-Nybble