​SLAMPOLICY

Biototal verkar för att utveckla system och möjligheter så att den näring som lämnar jordbruket kan återföras till åkermark på ett tryggt och långsiktigt hållbart sätt. Som ett led i detta utgör slammet en viktig resurs, bland annat för dess höga fosforinnehåll och värdefulla tillskott av mullbildande material och mikronäringsämnen.

Målet bör vara att växtnäringsämnena nyttiggörs på ett ansvarsfullt sätt, att kvaliteten uppfyller fastställda krav och ständigt förbättras samt att information om slammet är öppen. Biototal arbetar aktivt för att hantering av slam skall ske enligt Svenskt vattens kriterier för certifiering (REVAQ).

Slammet ska ha en sådan kvalitet att näringen kan återföras till åkermark utan risk för hälsa eller miljö.*

Innan slam sprids ska det finnas aktuella analyser på fosfor och kadmium i marken. Analysproverna bör inte vara äldre än 10 år. Slamspridning skall ske i nära kontakt med det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret. Givan av slam anpassas efter gällande lagar och krav, markens tillstånd och grödans behov.

I samband med spridning av slam delges Biototals Mervärdesberäkning. Denna visar bl a slammets agronomiska och miljömässiga bidrag. Sammanställningen och beräkningarna gör det möjligt för lantbrukaren att dra nytta av det värdefulla tillskottet fullt ut i sin framtida växtodlingsplanering. För varje slamspridningstillfälle beräknas tillförd mängd N, P, K samt S, påverkan av markens P-AL samt, tillförd mängd (TS) mullämnen, mullhaltsberäkning samt klassificering av mullstabilitet och slammets kalkeffekt (omräknat i form av ekvivalent mängd jordbrukskalk). Sammanfattande miljömässiga beräkningar i form av energi, växthuseffekt, med mera redovisas också. Slutligen utarbetas även nödvändig dokumentation samt checklista tillgänglig för spridarentreprenören innan spridning.

Biototal följer i övrigt gällande lagstiftning och rekommendationer för spridning av slam till åkermark och är certifierade enligt ISO 14001 och 9001.

* Med hälsa och miljö menas: Slammet skall uppfylla de hygieniseringskrav som föreslås i SNV:s rapport 5214, EG-direktiv 208-2006 eller behandlats med andra metoder som uppnår likvärdiga resultat. Slammet skall spridas och hanteras med högsta hänsyn till miljö samt i övrigt beakta ”Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring” samt ”Statens jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel mm”