Miljö och kvalitetspolicy

Biototal arbetar med en ständig förbättring av våra egna och kunders processer. För oss är det därför naturligt och viktigt att vara både Miljö- och Kvalitetssäkrade enligt ISO 14001 respektive 9001

Biototal är dessutom KRAV-certifierade sedan 2015!

Vår miljö- och kvalitetspolicy
Biototal ska bli ett av de ledande företagen på att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter samt möjliggöra långsiktigt hållbara kretsloppslösningar mellan stad och land. Lika naturligt att se stallgödseln som en resurs inom den egna gården är det för oss att se olika bi- och restprodukter inom stad och samhälle som resurser inom den gröna sektorn.

Vi ska tillsammans med kunder och leverantörer utveckla och ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav, så långt det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.

Kärnvärden är att leverera mervärden för kunden; i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet, där rätt kvalitet innefattar att ha ett produktsortiment som är miljöanpassat och långsiktigt hållbart. Andra viktiga miljöaspekter för oss är exempelvis transporter och energianvändning.

  • Det är viktigt för oss att följa och hålla oss uppdaterade med de lagar och förordningar som vi berörs av
  • Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån ett kretsloppsperspektiv
  • Vi hushåller med resurser ur ett miljöekonomiskt perspektiv
  • Vid bedömning av affärspartners betraktar vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete som en merit
  • Vi ligger i framkant vad gäller information, kunskap och engagemang inom hela företaget